AKTUALNOŚCI >> Wydawnicze

archiwista_polski

Archiwista Polski, Nr II (50), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 110

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.

Drugie tegoroczne wydanie kwartalnika prezentuje w pięciu działach tematycznych artykuły, recenzje, omówienia i wspomnienia, oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera część I artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. Następującym po nim artykułem jest artykuł Rafała Jaworskiego „Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej”. Kolejny artykuł autorstwa Agnieszki Kochańskiej został poświęcony dokumentacji audiowizualnej w zasobie szczecińskiego oddziału Archiwum TVP S.A., gdzie autorka na podstawie własnego doświadczenia prezentuje problemy związane z tego typu dokumentacją. Ostatnim artykułem w tym dziale jest tekst autorstwa Marcina Chlebionka z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, prezentujący dziewiętnastowieczne pieczęcie królów pruskich związane z polskim terytorium.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXVIII wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


W dziale trzecim zawierającym recenzje i omówienia, Paulina Rumińska recenzuje pracę ks. Pawła Wolnickiego „Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji częstochowskiej, a Marcin Chlebionek omawia nr 14 Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego oraz prezentuje przegląd piśmiennictwa archiwistycznego.


Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera trzy teksty, z których pierwszy autorstwa Anny Modzelewskiej jest sprawozdaniem z prac Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy za rok 2007, drugi Pawła Guta został poświęcony sesji Heraldyki Kościelnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a ostatni z nich autorstwa Marleny Jabłońskiej stanowi relację z Wiosennych Spotkań Archiwalnych II, poświęconych Public Relations w archiwach.
Ostatni, kończący wydanie dział „In memoriam” zawiera wspomnienie pośmiertne znakomitej archiwistki Anny Poniatowskiej autorstwa Anny Łazarek, oraz dwa teksty, pierwszy autorstwa Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej i Anny Łosowskiej, drugi Jolanty Matuszek,  poświęcone zmarłej niedawno Marii Wandzie Mróz.


Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.


Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

 
Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

dodano: 21.07.2008