Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Czynniki rozwoju elektronicznej administracji
Czynniki rozwoju elektronicznej administracji
Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282
"Rozwój nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjno-komunikacyjnych1, jak dotąd nie ma sobie równych w  historii postępu technologicznego.Wśród nich znaczącą rolę odgrywa internet jako medium ponowoczesne, gdyż stanowitkankę naszego życia. „Gdyby technologię przetwarzania informacji uznaćza dzisiejszy odpowiednik tego, czym była elektryczność w erze przemysłowej, toInternet, z uwagi na jego zdolność do przekazywania siły informacji na wszystkiesfery ludzkiej działalności, można by porównać zarówno do sieci energetycznej,jak i silnika elektrycznego” (Castells 2003, s. 11). Dokonujący się postęp technologicznyprowadzi do przemian społeczno-gospodarczych określanych m.in.mianem trzeciej fali (Toffler 1996) lub jednego z dziesięciu „megatrendów” zmieniającychnasze życie (por. Naisbitt 1997). Jednakże mamy do czynienia z pewnąwręcz paradoksalną sytuacją, w której „poziom zachodzących zmian jest takzasadniczy, a równocześnie tak nieuchwytny, że mamy tendencje, by go nie dostrzegać.Jeśli zaś go dostrzegamy, traktujemy jako coś oczywistego i w konsekwencjiignorujemy” (Naisbitt 1997, s. 31). Toteż zmiany wywołane przez rozwójnowych technologii, głównie internetu, wydają się mieć inny (niż dotychczasoweodkrycia technologiczne) i trudniejszy do uchwycenia wpływ nie tylko na gospodarkę,ale i na społeczeństwo, a ostatecznie na niemal wszystkie dziedziny życiai działalności człowieka. Podkreśla to S. Sassen (2007, s. 178), stwierdzając, że„wzrost znaczenia digitalizacji jest nowym źródłem ważnych przeobrażeń spo-łecznych, musimy uczynić ją jedną z sił napędowych trwałego i sprawiedliwegorozwoju”. Nowe technologie to także, a może i przede wszystkim, rewolucjaw dziedzinie komunikacji (por. Goban-Klas, Sienkiewicz 1999; van Dijk 2010).Przecież jeszcze w  historii myśli technicznej nie istniało takie medium, którepozwalałoby porozumiewać się wielu z wieloma w wybranym przez nich czasiei na globalną skalę (por. Castells 2003). (...)"       Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/PERDA_CZYNNIKI_ROZWOJU_EGOV%20(5).pdf                                                                                                                                        (dostęp z 12.05.2018) 
12.05.2018
strzałka do góry