Instrukcja archiwalna
instrukcja archiwalna – obejmuje przepisy określające cele i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt

więcej...

Instrukcja kancelaryjna
instrukcja kancelaryjna – obejmuje przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania  z dokumentacją do momentu przekazania jej do archiwum zakładowego lub składnicy akt

więcej...

Inne komórki
inne komórki – pozostałe komórki organizacyjne aktotwórcy, w których występują akta o tym samym haśle klasyfikacyjnym co w komórce merytorycznej, lecz stanowią materiał cząstkowy, pomocniczy lub powtarzalny

więcej...

Inwentarz kartkowy
inwentarz kartkowy – inwentarz zespołu (zbioru) lub jego części sporządzony na znormalizowanych kartach inwentarzowych, stanowiący podstawę do opracowania inwentarza książkowego danego zespołu archiwalnego

więcej...

 Strona  1   2