Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443).


Na podstawie art. 53 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póen. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne.

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania.

§ 2. Akta spraw sądowych, zwane dalej „aktami”, dzieli się na akta stanowiące materiały archiwalne zaliczane do kategorii "A" i akta niestanowiące takich materiałów, zaliczane do kategorii "B".

§ 3. Akta kategorii "A" po upływie okresu przechowywania w sądzie przekazuje się do właściwego archiwum państwowego.

§ 4. Akta kategorii "B" po upływie okresu przechowywania w sądzie podlegają zniszczeniu.

Cały tekst rozporządzenia w załączniku.

 

23.01.2007
strzałka do góry