Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawo > Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r.
Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r.

Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zakresu obowiązków zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.


Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zmienionego zarządzeniem Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. oraz art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zmianami[1]) postanawia się, co następuje:

§ l

Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zwani dalej "zastępcami Naczelnego Dyrektora", kierują działalnością Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz podpisują pisma wychodzące na zewnątrz w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.[2]) oraz w Regulaminie organizacyjnym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych do wyłącznej kompetencji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Cały tekst decyzji w załączniku.

18.01.2007
strzałka do góry