Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PRZEPISY KANCELARYJNE I ARCHIWALNE
PRZEPISY KANCELARYJNE I ARCHIWALNE
  Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: 1) instrukcję kancelaryjną; 2) jednolity rzeczowy wykaz akt; 3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) - zwane "przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarządzanie-dokumentacją/instrukcje-i-wykazy-akt/podstawowe-informacje-o-przepisach-kancelaryjnych-i-archiwalnych
14.06.2020
strzałka do góry