Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Podstawowe strategie wyszukiwania informacji
Podstawowe strategie wyszukiwania informacji
Anna Szczepańska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
"ABSTRAKT: W artykule dokonano przeglądu strategii wyszukiwania stosowanych wewspółczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Zaprezentowano sześćpowszechnie używanych strategii: wyszukiwanie proste, strategię formowania klas,kolejnych klas, podwójnych klas, pomnażanie odwołań oraz indeksów cytowań.Przedstawiono właściwe dla każdej z tych strategii zasady prowadzenia wyszukiwańzilustrowane przykładami kwerend przeprowadzonych w bazach danych dostępnychw Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, wodniesieniu do jakich problemów wyszukiwawczych użycie danej strategii powinnoprzynieść najlepsze efekty oraz z jakich mankamentów należy zadawać sobie sprawęprzy ich stosowaniu."     Źródło:  http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf                                                                                                                         (dostęp z 24.02.2018) 
24.02.2018
strzałka do góry