Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego
Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
"Celem artykułu jest przypomnienie najważniejszych zasad i metod, składającychsię na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Stanowiłon dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsumowanyw pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawachteoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszczególnychetapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następującyw kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfikowałniektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostatnichczasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku teoretyczno-metodycznego,któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnejwiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniejszymartykule. (...)"     Źródło:  http://www.home.umk.pl/~akz/AKZ_03_Kwiatkowska_Wieslawa_Tradycyjny_model_opracowania_zasobu_archiwalnego_i_jego_znaczenie_w_dobie_wspolczesnej.pdf (dostęp z 29.04.2017)  
29.04.2017
strzałka do góry