Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa zakładowe w uzdrowiskach
Archiwa zakładowe w uzdrowiskach
Archiwum zakładowe Spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. w Lądku Zdroju
Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Lądek- Długopole" S.A. w Lądku Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki. Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa."Uzdrowisko Lądek –Długopole" S.A. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:Księgę uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,Księgę uchwał Rady Nadzorczej Spółki,Księgę uchwał Zarządu Spółki,Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych. ARCHIWUM"Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. prowadzi archiwum zakładowe w którym gromadzone są materiały archiwalne (kat. "A") i dokumentacja niearchiwalna (kat. B).Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Zasady udostępniania dokumentacji w Archiwum Zakładowym określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A., przyjęta zarządzeniem Prezesa nr 16/04 z dnia 21.09.2004 r.).Korzystanie z zasobu archiwalnego:Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.Przez korzystanie z zasobu archiwalnego rozumie się udostępnianie dokumentacji do celów Spółki komórkom organizacyjnym Spółki oraz osobom trzecim. Korzystanie z zasobu archiwalnego do celów Spółki odbywa się na podstawie karty udostępniania za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, którego akta są wypożyczone.Korzystanie z zasobu archiwalnego odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym pod nadzorem archiwisty. W uzasadnionych przypadkach akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego za zgodą Zarządu.Wypożyczenie akt poza siedzibę Spółki wymaga zgody Zarządu.Korzystający z zasobu archiwalnego Spółki ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie.Archiwista potwierdza na karcie udostępnienia- wypożyczenia w obecności osoby zwracającej akta, odbiór udostępnionych akt.Przy odbiorze akt, w razie stwierdzenia w nich braków lub uszkodzeń, archiwista sporządza protokół, który pospisuje również wypożyczający akta oraz jego bezpośredni zwierzchnik.Kierownik komórki organizacyjnej, w której uszkodzono lub zgubiono akta, przeprowadza dochodzenie w celu pociągnięcia winnego do odpowiedzialności.Korzystanie z zasobów archiwum zakładowego nie może naruszać zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r , poz.926 z późn.zm.) i ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z 1999 r. poz. 95 z późn. zm.).    Źródło: http://www.uzdrowisko-ladek./pl 
03.06.2014
strzałka do góry