Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
Samodzielny Wydział w Wyższym Urzędzie Górniczym
  Naczelnik: Włodzimierz Mosórsiedziba: ul. Obroki 87, 40-929 Katowice Tel. 32 258 10 03,  32 356 03 61e-mail: ad@wug.gov.pladres korespondencyjny: Wyższy Urząd GórniczyArchiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznejul. Poniatowskiego 31, 40-055 KatowiceSamodzielny Wydział — Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej realizuje zadania związane z gromadzeniem, archiwizowaniem oraz udostępnianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, w sposób określony w Pgg, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713), ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 1238) oraz zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (Dz. Urz. WUG poz. 41), w szczególności:przejmuje od przedsiębiorców, innych podmiotów lub ich następców prawnych dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych;prowadzi archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;sporządza i uzupełnia komputerową bazę danych systemu informacji o terenie po działalności górniczej, na podstawie gromadzonej dokumentacji mierniczo-geologicznej;udostępnia właściwym organom i zainteresowanym podmiotom dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów górniczych w formie kopii kserograficznych lub elektronicznych, a także do wglądu w siedzibie Archiwum;opracowuje, w oparciu o posiadaną dokumentację mierniczo-geologiczną, oraz udostępnia informację o środowisku i jego ochronie, w formie określonej w zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.Do zadań Archiwum należą również:powiadamianie właściwych organów o przejęciu i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;skanowanie i przetwarzanie map górniczych w celu poszerzenia numerycznego zasobu informacji o terenach pogórniczych.Archiwum realizuje również zadania w zakresie gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, działając w sposób określony ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także stosując przepisy zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.Z wnioskiem (wg wzoru zamieszczonego na stronie Wyższego Urzędu Górniczego) o udzielenie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie po działalności górniczej i związanych z tym faktem zagrożeniach może występować każdy.   Źródło: http://www.wug.gov.pl 
21.05.2014
strzałka do góry