Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekście wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej
Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekście wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej
Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk, Paulina Kaczor-Szkodny, Ewa Dudzińska, Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekściewdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w: MW, Nr 9, 2017
"Wdrożenie założeń Strategii E-zdrowie Polska 2009–2015 jest kierunkiem nieuniknionych zmian w obszarze ochrony zdrowia. Jednym z jej kluczowych założeń jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej. Główne kierunki tych zmian wyznacza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia1 . Wprowadza ona obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej od 1 stycznia 2019 roku. Realizacja tych założeń, mimo iż termin ten był już wielokrotnie prolongowany, stoi pod znakiem zapytania. Jednym z najbardziej istotnych wyzwań, jakie stoją przed podmiotami leczniczymi jest zapewnienie bezpieczeństwa danych w obiegu elektronicznym. Właściwe dokumentowanie wszystkich istotnych informacji w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, związanych z jego leczeniem, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta2 . W rozdziale 7 ustawy określono prawo pacjenta do dokumentacji medycznej. Ustawa nakłada na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, jej przechowywania i udostępniania pacjentom oraz ich przedstawicielom, lekarzom i pielęgniarkom dla celów medycznych oraz innym instytucjom wymienionym w ustawie. W art. 26 wspomnianej ustawy określono dokładnie jakie podmioty mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej. (...)"    Źródło:  https://old.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/128790/09-Kawiak-Jawor.pdf                                                                                             (dostęp z 10.04.2020) 
10.04.2020
strzałka do góry