Archiwistyka_tlo
Zarys historii ADM/NAC
Filip Kwiatek, Zarys historii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej/Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC
"Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa RadyMinistrów nr 199 z dn. 16.08.1955 roku jako „centralne archiwum państwowe obejmującemateriały archiwalne powstałe i utrwalone sposobem foto- i fonograficznym” (Monitor Polskiz 1955 r. nr 74, poz. 917). Wraz z rozwojem nowych technologii w dziedzinie zapisuinformacji i obrazu do zasobu ADM zaczęły trafiać również materiały filmowe.Niefortunna i niezrozumiała w gruncie rzeczy nazwa, z której nie wynikało dokładnie,jakimi materiałami Archiwum się zajmuje, sprawiała od początku rozmaite problemy. Mimoto Archiwum Dokumentacji Mechanicznej było pionierem w zakresie prac z materiałamiaudio-wideo w Polsce i stworzyło podstawy metodologiczne ich opracowywania dlaarchiwów i innych podmiotów wytwarzających lub gromadzących dokumentacjęaudiowizualną.Pierwszy statut, który nadano Archiwum 15 maja 1956 roku, ustanawiał tylko jedenoddział – fotograficzny, nieco później założono Oddział Nagrań Dźwiękowych i Filmów iPracownię Mikrofilmową. Dalsze szczegółowe podstawy działalności ArchiwumDokumentacji Mechanicznej wyznaczyła ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobiearchiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) oraz statutADM z dnia 14 maja 2003 r. (...)"    Źródło: https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/ZARYS-HISTORII-ADM-NAC.pdf                                                                                                       (dostęp z 15.09.2019) 
15.09.2019
strzałka do góry