>> AKTUALNOŚCI

przetarg

Przetarg - zakup regałów samojezdnych do archiwum

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwanych ręcznie za pomocą napędu łańcuchowo kołowego w czterech pomieszczeniach. W celu prawidłowego sporządzenia oferty tj. dopasowania ilości proponowanych regałów do specyfiki wnętrz każdego z pomieszczeń (rury c.o., rury wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, wnęki) wykonawca winien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń.

Termin składania ofert 2007-05-14 09:00:00
Termin otwarcia ofert 2007-05-14 09:30:00
Miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia wymagany: 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium nie wymagane.
Wartość przetargu nie określono.
Kryterium oceny ofert Kryteria wyboru oferty: 1. cena - 70 % 2. ilość metrów bieżących półki - 30 %.
Tryb przetargu przetarg nieograniczony.

W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony.

dodano: 05.05.2007