>> AKTUALNOŚCI

przetarg

Przetarg - modernizacja pomieszczeń na archiwum

Przedmiotem przetargu jest modernizacja pomieszczeń na archiwum.

Termin składania ofert 2007-05-28 11:00:00
Termin otwarcia ofert 2007-05-28 12:00:00
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 3.
Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Wadium nie wymagane.
wykonawca wniesie wadium w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Wartość przetargu Powyżej 60.000 EU.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Tryb przetargu przetarg nieograniczony.

W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących przetargu, proszę o kontakt z administratorem strony.

dodano: 05.05.2007