zasob_archiwalny

Ewidencja i informacja o zasobie archiwalnym organizacji społecznych na poziomie archiwów zakładowych
Organizacje i stowarzyszenia o długoletniej tradycji sięgającej początków XX w., jak np. Związek Nauczycielstwa Polskiego, okresu międzywojennego, do których zaliczyć należy Związek Inwalidów Wojennych oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, lub okresu powojennego, jak np. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację...

więcej...

partie

Archiwa organizacji politycznych i społecznych
W okresie kampanii wyborczej szczególnego znaczenia nabiera problematyka związana z gromadzeniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji partii politycznych.
W świetle Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacja partii i organizacji politycznych oraz organizacji społecznych stanowi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.

więcej...

information_management

Zarządzanie informacją – zarys problematyki
Informacja zawsze była nieodzownym czynnikiem rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Ostatnio jednak, w związku z rewolucją technologiczną, związaną głównie z zakrojoną na szeroką skalę informatyzacją, jej rola znacznie wzrosła. Współczesne społeczeństwa zmierzają w kierunku społeczeństwa informacyjnego, gdzie informacja staje się towarem samym w sobie.

więcej...

asa_filing

Archiwa samorządowe – zarys problematyki
Każde archiwum zakładowe jest niezbędnym ogniwem systemu zarządzania daną jednostką organizacyjną i w związku z tym powinno podlegać bezpośrednio jej kierownikowi, względnie jego zastępcy. Tymczasem archiwa samorządowe bardzo często jeszcze są podporządkowane wydziałom organizacyjnym lub administracyjnym, zdarza się również że funkcjonują przy bibliotekach lub w ramach gospodarstw pomocniczych.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25