istock_4small

Sieci archiwalne
Sieci archiwalne zostały usankcjonowane Ustawą archiwalną z 14 lipca 1983 r.
Metodyka archiwalna definiuje sieć archiwalną jako organizację archiwów realizujących wspólne zadania określone w akcie prawnym powołującym daną sieć. Natomiast archiwoznawstwo przyjęło dla sieci archiwalnej znacznie szerszą definicję, określając tym mianem wszystkie archiwa rozmieszczone na terytorium państwa. Tutaj jednak zajmiemy się sieciami archiwalnymi z punktu widzenia metodyki archiwalnej.

więcej...

znak_zapytania

Własne archiwum czy outsourcing?
Współcześnie nierzadko jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dana jednostka organizacyjna w ciągu swojej nieraz wieloletniej działalności zgromadziła ogromne ilości dokumentów dotychczas przechowywanych w często nawet niezabezpieczonych szafach, które należałoby obecnie zarchiwizować...

więcej...

zegar

Ewidencja czasu pracy
Obowiązek prowadzenia odrębnej dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy wynika z art. 149 k.p.  Jednocześnie cytowany artykuł stanowi, że obowiązek jej prowadzenia nie dotyczy pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej oraz otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe.

więcej...

praca

Świadectwo pracy
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. W świetle art. 97 § 1 k. p. wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę musi nastąpić niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków. W przypadku zaś, gdy wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w momencie ustania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego wydania w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28