zegar

Ewidencja czasu pracy
Obowiązek prowadzenia odrębnej dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy wynika z art. 149 k.p.  Jednocześnie cytowany artykuł stanowi, że obowiązek jej prowadzenia nie dotyczy pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej oraz otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe.

więcej...

praca

Świadectwo pracy
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. W świetle art. 97 § 1 k. p. wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę musi nastąpić niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków. W przypadku zaś, gdy wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w momencie ustania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego wydania w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

więcej...

data_file

Zbiory danych osobowych
Precedensem w stosunku do raportów służb porządkowych stało się orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalające skargę spółki z o.o. Metro Warszawskie (sygn. II SA/Wa 2102/08), w którym stwierdzono, że raporty służb ochrony metra muszą być zarejestrowane jako zbiór danych.

więcej...

informatyzacja

Informatyzacja urzędów w Polsce
Warunkami niezbędnymi do przeprowadzenia informatyzacji jest stworzenie właściwych regulacji prawnych, ujednolicenie procedur (ostatnio wykryto liczne  nieścisłości nawet  w sporządzanych umowach zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, z których nie wynikało jednoznacznie, kto jest ich właścicielem a kto tylko użytkownikiem), zwiększenie nakładów finansowych oraz zatrudnienie kompetentnych urzędników i zwiększenie kompetencji informatyków.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25