drogowskaz

Archiwa zakładowe i składnice akt w świetle literatury archiwalnej
Współcześnie na rynku dostępnych jest cały szereg poradników kancelaryjno-archiwalnych, które nie zawsze zawierają rzetelne informacje. W związku z tym prezentuję literaturę archiwalną dotyczącą przedpola archiwalnego.

więcej...

zus

Dokumentacja do celów emerytalno-rentowych i ustalenia kapitału początkowego
Akta osobowe i płacowe zaliczane są do dokumentacji niearchiwalnej (kat. B50), co oznacza że przechowywane są przez okres pięćdziesięciu lat od ustania stosunku pracy. Na ich podstawie wystawia się świadectwa pracy oraz poświadczenia wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy, niezbędne pracownikowi do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS-sie.

więcej...

ar_pl_osoboe

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
W świetle art. 51a Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

więcej...

genealogia

Poszukiwania genealogiczne
Na fali ostatnich przemian prawno-ustrojowych zachodzących w naszym kraju powstaje cały szereg placówek oświatowych, uczelni wyższych itd., które w celu obrania sobie patrona muszą najpierw udowodnić, zgodnie z wymogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, iż nie żyją żadni krewni lub prawni spadkobiercy przyszłego mecenasa. W przeciwnym razie niezbędna jest ich zgoda.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24