Archiwistyka_tlo
Aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu
... zobacz więcej
19.10.2007
Komora do przewietrzania zbiorów
... zobacz więcej
19.10.2007
ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności, ważnych dla życia publicznego i gospodarczego, niepaństwowych jednostek organizacyjnych takich, jak partie polityczne, związki zawodowe, kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, różnego rodzaju stowarzyszenia i towarzystwa,  organy samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje społeczne i spółdzielcze, a także prywatne uczelnie, instytuty naukowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz wielkie przedsiębiorstwa i korporacje gospodarcze
... zobacz więcej
24.05.2007
ewidencjonowanie – rejestrowanie, wpisywanie do odpowiednich pomocy kancelaryjnych spraw i pism
... zobacz więcej
24.05.2007
ekspertyza archiwalna – badanie dokumentacji twórcy zespołu archiwalnego w celu oceny jej wartości i ustalenia jej kwalifikacji archiwalnej
... zobacz więcej
24.05.2007
ekspedycja - wysyłka przez kancelarię lub sekretariat korespondencji i innych przesyłek
... zobacz więcej
24.05.2007
ekspedycja -  wysyłka przez kancelarię lub sekretariat korespondencji i innych przesyłek
... zobacz więcej
24.05.2007
dziennik podawczy – księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływających i pism wychodzących oraz do kontroli ich obiegu
... zobacz więcej
24.05.2007
działalność archiwalna – obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumenty brakowania – obejmują protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej sporządzony na formularzu Pu-A-34 oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę, sporządzony na formularzu Pu-A-33a dla dokumentacji aktowej i na formularzu Pu-A-33b dla dokumentacji technicznej
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja zastrzeżona – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone”
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja techniczna -  ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń niezbędnych  do  realizacji  projektowanego  obiektu,  urządzenia, wyrobu  lub  procesu technologicznego
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne”
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja ściśle tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „ściśle tajne”
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja powykonawcza – obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja poufna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne”
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona stosownymi klauzulami tajności
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja niearchiwalna –  dokumentacja mająca tylko czasowe, praktyczne znaczenie dla jej twórcy i podlegająca wybrakowaniu po upływie określonych przepisami okresów jej przechowywania
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja jawna – dokumentacja nie zawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami tajności
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna – zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja budowy – obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów i dziennik montażu
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja audiowizualna – utrwalona na takich nośnikach mechanicznych, jak fotografie, filmy, obrazy, nagrania telewizyjne i radiowe
... zobacz więcej
24.05.2007
dokumentacja - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji oraz dokumentacji finansowej, księgowej, technicznej, statystycznej, geodezyjno-kartograficznej itp. – niezależnie od techniki ich wykonania, np. rękopisy, maszynopisy, wydruki komputerowe,  dyskietki,  mapy  fotografie,  taśmy  magnetofonowe
... zobacz więcej
24.05.2007
dokument – akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim faktów i zdarzeń bądź danych
... zobacz więcej
24.05.2007
dekretacja - odręczna adnotacja osoby upoważnionej na korespondencji wpływającej, wskazująca komórkę organizacyjną lub referenta, który ma załatwić sprawę, ewentualnie sposób jej załatwienia albo zawierająca decyzję
... zobacz więcej
24.05.2007
czystopis – tekst dokumentu, pisma urzędowego lub opracowania w postaci ostatecznej, przygotowanej do podpisu przez wystawcę
... zobacz więcej
24.05.2007
brulion – koncept pisma, wszelki brudnopis przygotowany dla sporządzenia zeń wersji czystopisowej
... zobacz więcej
24.05.2007
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę
... zobacz więcej
24.05.2007
archiwum zakładowe – wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej (zwykle państwowej) mająca za zadanie gromadzenie, przechowywanie ewidencjonowanie, zabezpieczanie i udostępnianie całości zbioru dokumentacji (kat. „A” plus kat. „B”) jednostki organizacyjnej  uznanej za wytwarzającą materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych, w określonym prawem czasie lub w razie likwidacji, do archiwów państwowych
... zobacz więcej
24.05.2007
archiwa zakładowe samorządowe – archiwa urzędów i organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ważniejszych samorządowych jednostek organizacyjnych ustalonych przez archiwa państwowe
... zobacz więcej
24.05.2007
archiwa państwowe wyodrębnione – są nimi archiwa: 1) Ministerstwa Obrony Narodowej, 2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 3) Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 4) Kancelarii Sejmu, 5) Kancelarii Senatu, 6) Kancelarii Prezydenta i 7) Urzędu Ochrony Państwa; wchodzą one do państwowej sieci archiwalnej ale nie podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych; gromadzą głównie akta wytworzone przez te organy i podległe im jednostki organizacyjne
... zobacz więcej
24.05.2007
archiwa państwowe – archiwa podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, gromadzą, opracowują, przechowują i udostępniają archiwalia wytworzone przez centralne i lokalne władze i urzędy państwowe, instytucje wymiaru sprawiedliwości, organy samorządu terytorialnego, instytucje i przedsiębiorstwa różnych działów gospodarki narodowej, oraz przechowują i udostępniają archiwa rodów i majątków ziemskich, akta grodzkie i cechowe, spuścizny osób prywatnych, zbiory regionalne, a także nadzorują archiwa zakładowe i prowadzą działalność informacyjną
... zobacz więcej
24.05.2007
aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy
... zobacz więcej
24.05.2007
aneks (załącznik) -  dokument dołączony do głównego dokumentu ze względu na meryto- ryczny z nim związek, dodatek uzupełniający tekst książki
... zobacz więcej
24.05.2007
algorytm kryptograficzny – metoda działania przekształcająca dane w celu ukrycia lub ujawnienia ich zawartości informacyjnej
... zobacz więcej
24.05.2007
aktotwórca – wytwórca akt, szerzej całej dokumentacji; określona jednostka organizacyjna
... zobacz więcej
24.05.2007
akta typowe – powstają w każdej jednostce organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są   klasyfikowane zawsze w klasach od 0 do 3
... zobacz więcej
24.05.2007
akta sprawy – cała dokumentacja, niezależnie od jej formy, która była, jest lub może być istotna przy rozpatrywaniu i załatwianiu danej sprawy
... zobacz więcej
24.05.2007
akta specyficzne – stanowią odbicie podstawowej, statutowej działalności danej jednostki organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są klasyfikowane w klasach od 4 wzwyż
... zobacz więcej
24.05.2007
akta – dokumentacja pisana twórcy zespołu powstała w wyniku jego działalności
... zobacz więcej
24.05.2007
adnotacja – dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie
... zobacz więcej
24.05.2007
strzałka do góry