Wyszukiwarka produktów

dokumenty

Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZY REALIZACJI I PRZYGOTOWYWANIUPROJEKTÓW UNIJNYCH
Firma: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

Grupa:

Program jest dostosowywany do profilu grupy szkoleniowej.

I. Zamówienia publiczne w programach operacyjnych na lata 2007-1013.

1. Infrastruktura i środowisko
2. Innowacyjna Gospodarka
3. Kapitał Ludzki
4. Rozwój Polski Wschodniej
5. Pomoc Techniczna
6. Europejska Współpraca Terytorialna
7. Regionalne Programy Operacyjne

II Ogólne zasady zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych których wartość nie przekracza 14.000 euro w programach operacyjnych na lata 2007-1013
8. Podstawowe zasady organizowania i przeprowadzania przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
9. Szczegółowe zasady wynikające z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

III Ogólne zasady zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych których wartość jest równa lub przekracza 14.000 euro w programach operacyjnych na lata 2007-1013

10. Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Implementacja wspólnotowego prawa zamówień publicznych jako przyczyna odejścia od określania innych – niż określone w PZP - zasad dla zamówień w programach operacyjnych
12. Cele ustawy prawo zamówień publicznych: efektywne wydatkowanie środków publicznych, ochrona uczciwej konkurencji, przejrzystość i jawność wydatkowania środków publicznych.
13. Cywilistyczne aspekty zamówień publicznych: stosowanie przepisów kodeksu cywilnego, zamówienie publiczne jako kontrakt.
14. Relacja Prawa zamówień publicznych do innych ustaw.

IV Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
15. Zakres podmiotowy stosowania ustawy: jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, zamawiający sektorowi, podmioty prywatne dysponujące środkami publicznymi, koncesjonariusze.
16. Wyłączenia podmiotowe.

V Zakres przedmiotowy
17. Dostawy, usługi, roboty budowlane.
18. Wyłączenia przedmiotowe – art. 4 ustawy.
19. Usługi „priorytetowe” - art. 5 ustawy.
20. Reguły kolizyjne.

VI Zasady udzielania zamówień.
21. Zasady udzielania zamówień: uczciwa konkurencja, równość, jawność, bezstronność i obiektywizm, pisemność.

VII Wewnętrzne procedury udzielania zamówień
22. Rola kierownika zamawiającego.
23. Status i zadania komisji przetargowej.
24. Wspólne udzielanie zamówień.
25. Zlecanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania osobom trzecim

VIII Przygotowanie postępowania
26. Opis przedmiotu zamówienia: zasady opisu, stosowanie Polskich Norm, możliwość wskazania znaków towarowych, patentów i pochodzenia.
27. Szacowanie wartości zamówienia: zasady ogólne, usługi i dostawy powtarzające się okresowo, roboty budowlane, zamówienia na czas nieoznaczony.
28. Ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie.
29. Wstępne ogłoszenie informacyjne.
30. Zasady zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ich przekazywania do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.
31. Formularze ogłoszeń.

IX Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
32. SIWZ jako podstawowy dokument w postępowaniu
33. Przekazanie siwz: równość traktowania oferentów, odpłatność.
34. Wyjaśnianie treści siwz: możliwość zadawania pytań do siwz, zasady przekazywania wyjaśnień, zebranie wykonawców.
35. Zmiany siwz.
36. Dopuszczalność: obowiązki zamawiającego związane ze zmianą siwz.
37. Forma i zasady porozumiewania się z wykonawcami.

X Ocena wiarygodności wykonawcy
38. Warunki udziału w postępowaniu, w tym w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
39. Przesłanki wykluczenia wykonawców.
40. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
41. Uzupełnianie dokumentów.
42. Wadium.

XI Oferta
43. Oferta jako oświadczenie woli.
44. Wykonawcy: formy organizacyjno-prawne, reprezentacja wykonawców.
45. Prokura i pełnomocnictwo.
46. Forma oferty.
47. Składanie ofert: miejsce składania ofert, termin złożenia oferty.
48. Termin związania ofertą: maksymalne terminy związania ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.

XII Ocena oferty
49. Dokumenty „przedmiotowe”.
50. Kryteria oceny ofert.
51. Przebieg oceny ofert.
52. Przesłanki odrzucenia oferty.
53. Wybór oferty najkorzystniejszej.

XIII Udzielenie zamówienia
54. Przesłanki unieważnienia postępowania.
55. Obowiązki informacyjne zamawiającego.
56. Protokół z postępowania

XIV środki ochrony prawnej
57. Protest.
58. Odwołanie.
59. Skarga.

XV Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
60. Podmioty kontrolujące udzielanie zamówień.
61. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
62. Kary nakładane przez Prezesa UZP.
63. Odpowiedzialność karna.

XVI Umowy w sprawach zamówień publicznych
56. Okres na jaki może zawarta być umowa.
57. Zmiany umowy w sprawach zamówień.
58. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
59. Nieważność umowy.

SZKOLENIE PROWADZI:


Krzysztof Puchacz jest specjalistą z zakresu prawa zobowiązań i zamówień publicznych. Na co dzień, z racji wykonywanej funkcji, zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. Prowadzi profesjonalne szkolenia w tym zakresie. W prowadzonych szkoleniach, największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania Prawa zamówień publicznych, w celu dobrego przygotowania słuchaczy do stosowania przepisów tej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw WE dotyczących zamówień publicznych na rynku wspólnotowym. Szkolenia opierają się nie tylko na przepisach ustawy i aktów wykonawczych, ale także w dużej mierze na aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i sądów powszechnych, a także na praktycznych rozwiązaniach stosowanych powszechnie przez zamawiających i wykonawców w ramach zamówień publicznych

ORGANIZACJA:

TERMINY

ZAKOPANE
08-12-2008 - 10-12-2208
CENA 1675
materiały w formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
pełne wyżywienie,
zakwaterowanie w pok.2 osobowym (możliwość rezerwacji pokoju 1 osobowego za dopłatą -ilość miejsc ograniczona), przyjazd w dzień poprzedzający szkolenie na kolację.
serwis kawowy,
kolacja integracyjna,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

WROCŁAW
27-11-2008
CENA 400
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy, lunch
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

LUBLIN
15-12-2208
CENA 260
materiały formie wydrukowanej oraz elektronicznej,
serwis kawowy,
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki,
indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

ORGANIZACJA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywania wpłat za szkolenie na konto Fundacji: Lukas Bank S.A. o/ Lublin 13 1940 1076 3035 4449 0000 0000
Faktury zostaną przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia zajęć lub wysłane poczta przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy jego koszty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów