Wyszukiwarka produktów

dokumenty

ARCHIWUM W URZĘDACH PRACY- szkolenie
Firma: Malgorzata Bieda

Grupa: Usługi

ARCHIWUM W URZĘDACH PRACY
- organizacja i funkcjonowanie
- archiwizacja dokumentacji

I. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ.
1) najważniejsze akty prawa archiwalnego
- trzy kategorie źródeł

2) konstrukcje według ustawy
- podział całości dokumentacji na materiały archiwalne kat. A
dokumentacja niearchiwalna kat. B


- podział narodowego zasobu archiwalnego państwowy
niepaństwowy


ewidencjonowany nieewidencjonowany

3) obowiązki aktotwórcytj. Kierownictwa urzędów pracy
- utworzenie archiwum (składnicy akt)
- zapewnienie należytych warunków gromadzenia, udostępniania, konserwacji, brakowania

4) państwowa sieć archiwum


archiwa państwowe archiwa wyodrębnione archiwa zakładowe państwowe biblioteki i muzea
(Sejm, Senat, IPN)

5) „archiwum zakładowe” i „składnica akt” – pojęcia i konstrukcja różnic

6) formy ochrony prawnej dokumentacji wg: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych

7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – procedura
- powołanie komisji,
- ocena przydatności, tj. praktycznego znaczenia,
- sporządzenie spisów do brakowania,
- sporządzenie wniosku do archiwum państwowego o wyrażenie zgody na zniszczenie,
- fizyczne zniszczenie.

8) przekazywanie akt do archiwum państwowego, po okresie przechowywania u aktotwórcy:
- forma,
- ewidencja,
- rys historyczny


9) postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji urzędu pracy
- sukcesja prosta i złożona.


II. CEL I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SKŁADNICY AKT) ZNAJDUJACEGO SIĘ W URZĘDACH PRACY

współcześnie dwie płaszczyzny


gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zarządzanie dokumentacją aktotwórcy
1) planowanie i sprawozdawczość w archiwum
- coroczne sprawozdanie z wykonania rocznego planu

część statystyczna część opisowa


2) personel
- wykształcenie, umiejętności i predyspozycje osobiste
3) lokal i wyposażenie archiwum
- konieczne warunki techniczne, odpowiednia temperatura, wilgotność i naświetlenie
- topograficzne rozmieszczenie dokumentacji w archiwum
4) przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
- zasada, plan, forma

III. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI URZĘDÓW PRACY
1. Rodzaje dokumentacji i terminologia ich archiwizowania.

2. Kolejność czynności archiwizacyjnych.
- fizyczne wydzielenie z całego zasobu tzw. „zespołów”,
- podziału zespołu na komórki organizacyjne,
- podział na kategorie archiwalne,
- dokonanie kwalifikacji archiwalnej wg rzeczowego wykazu akt
- wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej na:

aktualną nieaktualną

3. Zadania warsztatowe do wykonania wg załącznika.

4. Test wiedzy.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów